Klasyfikacja Przestrzeni Powietrznej RPAutor:Jerzy Aleksiejuk w dniu:2013-06-16 14:42:04

 

MAPA FIS z granicami poziomymi FIR EPWW

W polskiej przestrzeni powietrznej czyli w FIR EPWW (Flight Information Region/rejon informacji powietrznej) zapewniana jest służba informacji powietrznej i służba alarmowa. FIR Warszawa (FIR EPWW) obejmuje przestrzeń powietrzną nad terytorium RP oraz część przestrzeni powietrznej przydzielonej przez ICAO nad Morzem Bałtyckim od powierzchni ziemi lub wody do FL 660.

Klasy A, B, C, D, E – przestrzeń powietrzna kontrolowana

Klasy F, G – przestrzeń powietrzna niekontrolowana

 

Polska przestrzeń powietrzna sklasyfikowana dzieli się na:

 • przestrzeń powietrzną kontrolowaną – Klasy C (od FL095 – FL660), w której zapewniana jest służba kontroli ruchu lotniczego oraz służby alarmowa i informacji powietrznej;
 • przestrzeń powietrzną niekontrolowaną – Klasy G (od GND - FL095), w której zapewniana jest służba alarmowa oraz służba informacji powietrznej z wyłączeniem CTR, TMA, MCTR i MTMA.

Poza przestrzenią sklasyfikowaną występuje przestrzeń powietrzna niesklasyfikowana. Rejony takie tworzy się głównie w TSA, TRA, TFR, MRT, D i EA z myślą o statkach powietrznych wykonujących loty niezgodnie z przepisami ICAO.


Struktury przestrzeni powietrznej

Dla zapewnienia bezkolizyjnego i bezpiecznego wykonywania lotów przez wojskowe i cywilne statki powietrzne w polskiej przestrzeni powietrznej zostały ustanowione następujące elementy przestrzeni powietrznej:

 • CTR – (Control Zone) strefa kontrolowana lotniska;
 • CTA – (Control Area) obszar kontrolowany;
 • MCTR – (Military CTR) strefa kontrolowana lotniska wojskowego;
 • TMA – (Terminal Control Area) rejon kontrolowany lotnisk(a);
 • MTMA – (Military TMA) rejon kontrolowany lotniska wojskowego lub węzła lotnisk wojskowych;
 • AWY – (Airway) stała droga lotnicza;
 • CDR – (Conditional Route) warunkowe drogi lotnicze, które mogą być ustanawiane w jednej lub więcej spośród następujących kategorii:

CDR1 – warunkowa droga lotnicza kategorii pierwszej możliwa do planowania stałego i dostępna w okresach podanych w AIP Polska (Aeronautical Information Publication);

CDR2 – warunkowa droga lotnicza kategorii drugiej możliwa do planowania w okresach podanych w AUP (Airspace Use Plan);

CDR3 – warunkowa droga lotnicza kategorii trzeciej niemożliwa do planowania, która może być użytkowana tylko według instrukcji organów kontroli ruchu lotniczego;

 • ATZ – (Aerodrome Traffic Zone) strefa ruchu lotniskowego;
 • MATZ – (Military ATZ) strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego;
 • TSA – (Temporary Segregated Area) strefa czasowo wydzielona. Podejmowanie działań w TSA lub w segmentach tych stref wymaga rezerwacji przestrzeni powietrznej w AMC Polska do wyłącznego korzystania przez konkretnego użytkownika w określonym czasie i przedziale wysokości;
 • TRA – (Temporary Reserved Area) strefa czasowo rezerwowana. Podejmowanie działań w TRA lub w segmentach tych stref wymaga rezerwacji przestrzeni powietrznej w AMC Polska. Przez TRA lub jej segmenty dopuszcza się przelot innego statku powietrznego, niebiorącego udziału w działaniach dla których zarezerwowano strefę, po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu służby ruchu lotniczego lub właściwego dla tej strefy organu wojskowego;
 • CBA – (Cross-Border Area) rejon lotów po obu stronach granicy państwa będący rejonem czasowo wydzielonym lub rezerwowanym, ustanowiony ze względu na szczególne wymogi operacyjne (w FIR EPWW aktualnie brak);
 • MRT – (Military Route) stała trasa lotnictwa wojskowego na małej wysokości;
 • TFR – (TSA or TRA Feeding Route) trasy lotnicze umożliwiające lot do TSA lub TRA oraz przelot między tymi strefami;
 • D – (Danger Area) strefa niebezpieczna. Strefa w której mogą mieć miejsce działania niebezpieczne dla lotu statku powietrznego, w szczególności przestrzeń powietrzna nad poligonami artyleryjskimi, morskimi i lotniczymi;
 • P – (Prohibited Area) strefa zakazana w której lot statku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń powietrzna nad obiektami, w których są gromadzone substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych;
 • R – (Restricted Area) strefa o ograniczonym ruchu lotniczym, w której lot statku powietrznego jest ograniczony przez wymagania dotyczące generowania przez niego fal akustycznych od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń powietrzna nad aglomeracjami miejskimi, parkami narodowymi oraz obiektami, w których są gromadzone substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych;
 • ADIZ – (Air Defense Identyfication Zone) strefa identyfikacji obrony powietrznej ustanowiona wzdłuż granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą w zakresie wysokości bez ograniczeń i o szerokości 15 km w głąb terytorium RP.

Ponadto:

 • EA – (Exercise Area) rejon ćwiczeń, kreowany doraźnie w sytuacji kiedy w rejonie lotów brak jest wydzielonych elastycznych elementów struktury przestrzeni powietrznej, a konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla statków powietrznych nie biorących udziału w  przedsięwzięciu.

 

W celu pogłębienia wiedzy czy zdobycia bardziej szczegółowych informacji związanych z celowością ustanawiania powyższych struktur przestrzeni powietrznej oraz sposobie ich wykorzystania polecam zapoznać się z niżej wymienionymi podstawowymi dokumentami normatywnymi.

Podstawowe dokumenty normatywne:

- Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z dnia 28 listopada 2008 r. z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r. z póżń. zm.).

 

żródła: www.ais.pata.pl, www.amc.pata.pl, wikipedia, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, www.fis.pansa.pl